Close

BỘ CÔNG THƯƠNG CÓ CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ SỐ

BỘ CÔNG THƯƠNG CÓ CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ SỐ

Theo cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và CNTT (VECITA) được đổi tên thành Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để phù hợp hơn với chức năng và nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

 

Theo Nghị định mới của Chính phủ, một trong những chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương là tổ chức thực hiện các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển những mô hình kinh doanh mới trên nền tảng ứng dụng thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 18/8/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 98 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Nghị định nêu rõ, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công.

Các ngành, lĩnh vực cũng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương còn có: thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử (TMĐT); dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định 123 ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Trong đó, về TMĐT và kinh tế số, Bộ Công Thương có nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển TMĐT; tổ chức thực hiện các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển những mô hình kinh doanh mới trên nền tảng ứng dụng TMĐT, ứng dụng công nghệ số; hướng dẫn, kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động TMĐT; quản lý, giám sát hoạt động TMĐT và các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chịu trách nhiệm thiết lập và vận hành những hạ tầng thiết yếu cho TMĐT; xây dựng khung kiến trúc và nền tảng kỹ thuật dùng chung cho các mô hình kinh doanh dựatrên ứng dụng công nghệ số; nghiên cứu, phát triển và đưa vào triển khai các công nghệ mới để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối theo cụm liên ngành, chuỗi giá trị, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

Về cơ cấu tổ chức, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đã được sắp xếp, thu gọn 5 đơn vị, từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị.

Cụ thể, theo cơ cấu tổ chức mới, bên cạnh 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ (gồm Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Báo Công Thương; Tạp chí Công Thương; Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương), Bộ Công Thương có 26 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trong đó có Cục TMĐT và Kinh tế số. Cục này được tổ chức gồm văn phòng và 5 phòng.

M.T