Close

Đào tạo

Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ công nghệ thông tin

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Việt Nam) là đơn vị trực thuộc Liên Hiệp Khoa Học Doanh Nhân Việt Nam. Chúng tôi hoạt động trên nhiều lĩnh vực truyền thông, trong đó có dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ công nghệ thông tin nhằm nâng cao nghiệp vụ truyền hình - truyền thông.