Close

Tổng quan

Tổng quan

Trung tâm ICT Việt Nam được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam vào đầu năm 2016. Với sứ mệnh tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp cũng như các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong các hoạt động ứng dụng công nghệ, thông tin và truyền thông.
 
Chức năng – Nhiệm vụ:
1. Kết nối và phát triển cộng đồng Doanh nghiệp ICT Việt Nam.
2. Nghiên cứu, tư vấn và triển khai các giải pháp công nghệ và truyền thông để hộ trợ Doanh nghiệp VN.
3. Phối hợp tổ chức và thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển thương hiệu và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp trong ngành.
4. Hợp tác tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ICT
5. Tư vấn và triển khai các dự án Công nghệ và Truyền thông cho Doanh nghiệp.
 
Hình thức hoạt động: Tự tổ chức và quy tụ các chuyên gia trong ngành cùng cộng tác tư vấn và triển khai các dự án ICT.