Close

Dự án

Dự án

ICT là đơn vị tư vấn và triển khai các dự án cho Doanh nghiệp tổ chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.